Forskning

Baserat på olika forskningar inom:

För att forma HEP’s ramverk så har följande forskningsområden blivit kopplade: Kultur, organisering, kompetens, inlärning och motivation.
Alla dessa områden behöver bli ansedda för att ha ett helhetsperspektiv över kompetens.

Kultur

Organisationskultur påverkar hur människor kan använda sin kompetens. Kulturen har en påverkan på våra beteenden och hur vi kommunicerar och samarbetar med varandra. Människor kan också känna sig identisk till en viss grupp baserat på yrkesgrupp, industri, nation, etc.
Huvudaspekterna av organisationskultur som är sammanflätade i ramverket är:

Organisering

Organisering är hur arbetet är strukturerat, hur beslut tas. Det involverar personalledning och uppgiftsfördelning. Flera aspekter som ansvar, auktoritet och roller spelar en stor roll. Mellan alla olika aspekter av organisering, våran forskning säger att de följande elementen har en betydande påverkan över hur människor använder sin kompetens:

Kompetens

Traditionellt, kompetens har blivit sett som rätt statiskt. Våran forskning visar hur det är dynamiskt.  Kompetens är baserat på kunskap och färdigheter och är beroende av kontexten som människor jobbar i. Följande aspekter behöver hanteras och och uppföljda självständigt, men behöver sammankopplade för att skydda personers engagemang:

Inlärning

Inlärning gör kompetens dynamisk och personer lär sig och tar in information på olika sätt. Det finns tre olika nivåer av inlärning; individuell, grupp och organisation, alla kopplade tillsammans. Ramverket kombinerar olika teoretiska resultat och skaffar mått för personers:

Motivation

Inom motivationsteorier finns det en koppling till både personens utförande och drivkraft. Motivation är en av de mest avgörande aspekterna att ta till sig vid hantering av kompetens för att det tillåter människor att utveckla kompetenser, vara kreativ, sätta mål, väcka intresse, experimentera, utveckla talang, öka engagemang och vara kraftfull.

Några av kompetensens kännetecken som direkt är relaterade till motivation är:

Lär er mer om oss