Forskning

Baserat på forskning inom:

För att forma HEP’s ramverk så har följande forskningsområden blivit sammankopplade: Kultur, organisering, kompetens, lärande och motivation.
Alla dessa områden behöver beaktas för att ha ett helhetsperspektiv på kompetens.

Kultur

Organisationskultur påverkar hur människor kan använda sin kompetens. Kulturen har en påverkan på våra beteenden och hur vi kommunicerar och samarbetar med varandra. Människor kan också känna  identitet med en viss grupp baserat på yrkesgrupp, industri, nation, etc.
Huvudaspekterna av organisationskultur som är sammanflätade i ramverket är:

Organisering

Organisering är hur arbetet är strukturerat och hur beslut tas, vilket inkluderar att hantera människor och fördela uppgifter. Flera aspekter såsom ansvar, auktoritet och roller spelar en stor roll. Av alla olika aspekter av organisering säger vår forskning att följande element har en betydande påverkan över hur människor använder sin kompetens:

Kompetens

Traditionellt har kompetens blivit sett som ganska statiskt. Vår forskning visar hur kompetens är dynamisk.  Kompetens är baserat på kunskap och förmågor och är beroende av den kontext som människor jobbar i. Följande aspekter är sammankopplade men behöver hanteras och och följas oberoende av varandra:

Lärande

Lärande gör kompetens dynamisk och personer lär sig och tar in information på olika sätt. Det finns tre olika nivåer av lärande; individuell, grupp och organisation, alla kopplade tillsammans. Ramverket kombinerar olika teoretiska resultat och tillhandahåller mätning av personers:

Motivation

Inom motivationsteorier finns det en koppling till både personens prestation och drivkraft. Motivation är en av de mest avgörande aspekterna att beakta vid hantering av kompetens för att det tillåter människor att utveckla kompetens, vara kreativ, sätta mål, väcka intresse, experimentera, utveckla talang, öka engagemang och vara kraftfull.

Några av kompetensegenskaper som är direkt relaterade till motivation är:

Vill du veta mer?