The Competence Lemon

Vad är the Competence Lemon

The Competence Lemon är ett nytt ramverk för kompetens som härstammar från våra och andras forskning inom kompetens, lärande, motivation, organisering, etc. Bestående av sex dimensioner tar ramverket in påverkan av kontext samt organisationskultur och identitet.

Kunskap och erfarenhet

 • Kunskap inom ämnesområden
 • Erfarenhet från liknande områden
 • Kunskap för möjligheten att lösa problem
 • Ämnesområden kan bli teknisk kunskap, företagskunskap, förhandling, processutveckling, etc.

Social förmåga

 • Förmågan att dela kunskap och kommunicera med andra
 • Förmågan att kunna lyssna, vara öppen för andras åsikter, samarbeta med andra, svara på frågor och kunna förklara sin kunskap för andra

Förmågan att hantera komplexitet

 • Att kunna hantera komplexa situationer och konstant förändring
 • Kunna ta in information och koppla ihop olika områden till en slutsats
 • Ha en helhetssyn och se saker från olika perspektiv
 • Vara kapabel till att tänka flera steg framåt och förutse konsekvenser
 • Kunna ta beslut baserat på fakta genom att balansera fördelar och nackdelar

Förmågan att lära sig

 • Vara snabb att lära sig nya saker
 • Veta hur man skaffar information
 • Kunna ta in och tolka ny kunskap
 • Vara uppdaterad med det senaste inom ett kunskapsområde

Ledarskapskvaliteter

 • Kunna hantera människor
 • Ha förmågan att kunna leda en grupp i rätt riktning
 • Att kunna lyfta fram och stödja andra
 • Skaffa information så att andra kan lösa problem
 • Göra det möjligt för en projektledare att klara av olika typer av projekt
 • Kunna hantera leverantörer och andra typer av intressenter

Personlig förmåga

 • Personliga egenskaper, intresseområden och attityd till arbete
 • Förmågan att använda kunskap och erfarenhet i nuvarande arbetsuppgifter
 • Ta ansvar för att göra vad som förväntas
 • Att kunna förstå och lösa ett problem

Organisationskultur och Identitet

 • Delade värderingar, övertygelser, mål och förväntningar
 • Påverkar hur människorna i organisationen beter sig
 • Identitet och samhörighet inom en grupp

Kontext

 • Situationer relaterade till typ av verksamhet, storlek på organisationen, geografisk spridning, marknadens mognad, med mera
 • Uppgiftens natur (t.ex. inom försäljning, administration, mjukvaruutveckling, etc.)
 • Påverkar hur en person kan använda sin kompetens

Ramverkets ursprung

Ramverket har sitt ursprung i systematisk forskning inom kompetens, lärande, motivation, organisering och ledarskap. Det tar tidigare forskning inom området framåt och ser kompetens som något dynamiskt, särskilt i dagens kunskapsintensiva värld.
Dessutom framhävs två tidigare okända dimensioner av kompetens, nämligen förmågan att lära sig samt förmågan att kunna hantera komplexitet. Båda dimensioner är direkt relaterade till det kunskapsintensiva området.
Dessutom omfattar the Competence Lemon hur kompetens påverkas av organisationskulturen samt i vilken kontext kompetensen används.
Mer om The Competence Lemon finns i boken ‘’Managing Project Competence: the Lemon and the Loop’’ av Rolf Medina.

01.
Nytt sätt att framställa kompetens

Bredare sätt att se kompetens där kunskap och förmågor ses separat, beaktande uppgiftens natur samt i vilken kontext som uppgifterna skall utföras. Detta formar en helhetssyn av kompetens.

02.
Hitta dolda talanger och kompetens

Gör kompetens synligt, även kunskap som för tillfället inte används.

03.
Helhetssyn på nuvarande kompetens

Aggregerad vy över organisationens kompetens och möjligheten att kunna följa människors kompetensresor.

Vill du veta mer?