HEP-Online

Hur det fungerar

HEP-online har tre olika paneler beroende på användarroll. Den första är den vanliga användaren som i HEP-Online kallas MP (motiverad person). HEP-användare är motiverade eftersom de har möjlighet att hantera sin kompetens, kan välja sina uppgifter och driva sin kompetensresa.

Den andra rollen är ledaren, det kan vara chefen, projektledaren eller, om organisationen är självorganiserad, Teal eller sociokratisk; cirkelledare.

Den tredje användarrollen representeras av HR, OD, mellanchef eller toppcirkeln. Denna användarpanel är avsedd för visning av aggregerad information om kunskaper, kompetenser, kompetensresor och människors ambitioner.

Alla MP kan ha en kompetensguide som man kan guida en i sin kompetensresa. Det kan vara en chef, en kollega eller någon annan i organisationen som kan ge stöd och som har tillgång till ens användarprofil.

Användarpanel

Som användare är jag själv ansvarig för min kompetensutveckling, mitt lärande och åtaganden. HEP ger mig information som jag kan använda för att utveckla mig och söka samarbete med olika människor

01.
Om mig

Personliga information som tillgänglighet, roll, plats.

02.
Kunskap och förmågor

Kunskap som jag använder idag, kunskap som jag har men inte använder samt saker jag vill lära mig. Utöver detta, kunskapsområden i vilka jag mycket intresserad.

03.
Kompetensutveckling

Min kompetensresa samt mina komptensutvecklingsaktiviteter

04.
Tillgängliga arbetsuppgifter och roller

Jag kan se tillgängliga arbetsuppgifter och roller, också hur jag passar in i dessa. Här ser jag också nya behov och arbetsuppgifter som skulle kunna passa mig.

Ledarepanel

Som ledare kan jag hantera och distribuera kompetens till team, projekt eller cirklar. HEP-Online ger mig datadrivet beslutsfattande för att få rätt person på rätt plats.

01.
Skanna talanger

Jag kan skanna kunskap och förmågor och se fit-gap analysen.

02.
Definiera arbetsuppgifter och göra dem tillgängliga

Definiera önskad kompetensprofil för specifika arbetsuppgifter eller roller. Detta baserat på uppgifternas natur, kontext, kultur samt önskade kunskaper.

03.
Koppla samman

HEP-Onlines algoritmer ger förslag på vilka som skall utföra arbetsuppgifterna, också de som kan göra det på ett bra sätt och inte bara den som är absolut bäst lämpad. Detta för att stödja att nya personer skall kunna växa.

04.
Definiera kontext och kultur

HEP-Online ger stöd till i vilka kulturer och kontext personer trivs och kan få utrymme för sin kompetens.

Leader dashboard

Funktioner till HR / Management / OD

Jag kan följa upp, förutse, analysera samt ta strategiska beslut avseende kompetensnyttjande and kompetensresor.

01.
Förutse engagemang

Jag förutser engagemang baserat på kompetensnyttjande och kompetensresor.

02.
Följa upp kompetens

Intelligensen i HEP-Online ger information avseende svagheter och styrkor inom ramen för organisations kompetens såväl som en ögonblicksbild av organisationens kunskapsnivåer

03.
Följa upp investeringar

Jag kan följa upp investeringar avseende kompetensutvecklingsaktiviteter

HEP-Online används för

HEP-Online är unikt för sina olika användartyper och systemroller. All mätningar, matchningar, förutsägelser är baserade på samma algoritmer men med olika perspektiv.

Medarbetare / Jobbsökare

Ledare / Chef / Uppgiftsansvarig / Rekryterare

HR / Ledning / Verksamhets-utvecklare

Vill du veta mer?