Vad är HEP

shutterstock_306641441

Byggstenar

HEP är ett ramverk baserat på olika fundamentala byggstenar: kunskap & förmåga, uppgift & sammanhang, organisationskultur, kompetensresan samt komptensutvecklingsaktiviteter.

Varje en av dessa är länkade samman för att skapa ett holistiskt angreppsätt avseende talang och kompetens.

Kunskap och Förmågor

I HEP skiljer vi mellan kunskap och förmåga. Kunskap är vad en person kan och förstår baserat på studerande, testande och/eller från erfarenhet. I HEP är kunskap delat i tre delar:

  • Kunskap som en person använder sig av just nu. (eller nyligen)
  • Kunskaper som en person har men inte använder just nu (dold kunskap)
  • Saker som en person vill lära sig (Drivkraft, motivation)

För dessa kategorier kan en person markera vilka som är hans eller hennes speciella intresseområde (drivkraft).

Kunskapsnivåer mäts i HEP genom självskattning samt en kalibreringsfunktion där systemet verifierar självskattningen.

Förmågor är det som stödjer en person i hur den kan använda sina kunskaper. Detta leder oss till grunddefinitionen av kompetens: ”Förmågan att använda kunskap, erfarenhet och färdigeter för att nå ett resultat”.

I HEP är förmågor representerade av 14 olika parameter som kallas för kompetensförmågor.

 

Hep-online Knowledge and Skills

Uppgift och Kontext

I HEP är en uppgift ett jobb som skall utföras.

Grunden för att utföra en uppgift är kunskap inom området. Förutom kunskap kan uppgiften ha olika karakteristiker såsom: nivå av samarbete, specialisering, tempo, koordinering och komplexitet.

Kontext, å andra sidan, handlar om saker som påverkar på vilket sätt man lyckas utföra uppgifterna och kan karakteriseras av faktorer såsom organisationens storlek, globalitet, förändringssituation, marknadsrörlighet, och mycket mer. Kontext och sammanhang kan också inkludera organisationens kultur och hur denna påverkar utförandet av uppgiften.

Uppgift och kontext är ingångsvärden för att skapa en önskad kompetensprofil för arbetsuppgiften för att på detta sätt kunna se hur individen passar in för uppgiften.

Organisationskultur

Alla organisationer har en kultur som baseras på, bland annat, var i världen, profession, verksamhet organisationsstruktur. I HEP mäts organisationskultur baserat på sju dimensioner, detta baserat på djup forskning. Dessa dimensioner genererar en specifik uppsättning av de 14 förmågorna som påvisar i vilken kultur en individ trivs.

Organisationskultur har en bevisad påverkan på arbetsprestation vilket är varför en HEPs funktioner visar hur en person passar in i en specifik företagskultur.

hep-online

Kompetensresa

I HEP kan varje individs kompetensresa följas genom deras utveckling i kunskap och förmåga.

En person kan genomföra olika typer av kompetensutvecklingsaktiviteter som är kopplade till kompetensresan.

En användare av HEP kan markera sina intresseområden varefter komptensresan kan drivas i den riktningen. Detta hjälper användaren att följa upp utveckling i relation to ambition vilket leder till högre motivation och engagemang.

Kompetensutvecklings-aktiviteter

Vi lär oss alla på olika sätt och får ny information och kunskap varje dag. I HEP är komptensutvecklingsaktiviteter mer än bara kurser och traditionell utbildning. De fokuserar mer på reflektion, praktiserande, coaching, mentoring, träna på saker i vardagen och mycket mer. Kompetensutveckling är en del av arbetet och kopplat till personens kompetensresa.

HEP kan användas till...

Assessing competence as a wholeness based on capabilities, skills, and knowledge​

Bedöma kompetens i helhet baserat på kapabilitet, förmåga och kunskap.

Rätt person på rätt plats

Förutsäga engagemang

Hitta dolda talanger och kompetens

Göra kompetens transparent

Följa en persons kompetensresa

Följa upp organisationens befintliga kompetens

Möjliggöra människors strävan att utvecklas

Vill du veta mer?